Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้อบริภัณฑ์ภาคพื้นพร้องอุปกรณ์ประกอบ ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  ประกวดราคาซื้อบริภัณฑ์ภาคพื้นพร้องอุปกรณ์ประกอบ ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  ประกวดราคาซื้อบริภัณฑ์ภาคพื้นพร้องอุปกรณ์ประกอบ ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกอบด้วย 1.ประกาศ
2.เอกสารประกวด
3. TOR
4.ราคากลาง

เอกสารแนบ

ประกาศประกวดราคา

ขนาดไฟล์:0.68 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง

เอกสารประกวดราคา

ขนาดไฟล์:3.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง

TOR

ขนาดไฟล์:3.01 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 45 ครั้ง

ราคากลาง

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง