Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
     ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองการบิน ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
     บัดนี้ การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีทวินพลัส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 31,894.56 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขนาดไฟล์:0.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง