Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศศ 2499 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศศ 2499 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศศ 2499 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองการบิน ได้ให้ความเห็นชอบรายงานขออนุมัติจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศศ 2499 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินงบประมาณ 3,350 บาท (สามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น

        บัดนี้ ทิปท็อปคาร์แคร์ ผู้รับจ้าง เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจากราคาที่เสนอเท่ากับวงเงินงบประมาณที่เห็นชอบ เห็นควรเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย รถยนต์ราชการ

ขนาดไฟล์:0.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง