Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) การซื้อวัสดุอากาศยาน สำหรับอากาศยานปีกตรึง

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) การซื้อวัสดุอากาศยาน สำหรับอากาศยานปีกตรึง

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) การซื้อวัสดุอากาศยาน สำหรับอากาศยานปีกตรึงหมายเลขทรัพยากร 3116 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 47 รายการ โดยวิธีคัดเลือก เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,145,313 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

ตารางแสดงวงเงินซื้อวัสดุ3116

ขนาดไฟล์:1.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง