Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การซื้อวัสดุอากาศยาน สำหรับอากาศยานปีกตรึงหมายเลขทรัพยากร 3116 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 47 รายการ

เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การซื้อวัสดุอากาศยาน สำหรับอากาศยานปีกตรึงหมายเลขทรัพยากร 3116 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 47 รายการ

    ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การซื้อวัสดุอากาศยาน สำหรับอากาศยานปีกตรึงหมายเลขทรัพยากร 3116 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 47 รายการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

    สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองการบิน ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ

เผยแพร่แผนการซื้อวัสดุสำหรับปีกตรึง

ขนาดไฟล์:0.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง