Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงอากาศยน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 50 ถัง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงอากาศยน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 50 ถัง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงอากาศยน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 50 ถัง
บัดนี้ การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 50 ถัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 320,359.70 บาท (สามแสนสองหมื่นสามร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)

เอกสารแนบ

50ถัง

ขนาดไฟล์:0.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง