Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) การขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 395 ถัง

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) การขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 395 ถัง

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) การขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 395 ถัง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,249,140 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

06

ขนาดไฟล์:0.39 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 63 ครั้ง