Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์หลักอากาศยาน จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์หลักอากาศยาน จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์หลักอากาศยาน จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากการบันทึกข้อมูลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ ในระบบ e-GP ไม่ครบถ้วน จีงขอยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์หลักอากาศยาน จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ

379

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง