Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เรื่อง ขอส่งสำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) การจ้างซื่อใหญ่อากาศยาน รายการ HMU FUEL SEEP จำนวน 1 EA

เรื่อง ขอส่งสำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) การจ้างซื่อใหญ่อากาศยาน รายการ HMU FUEL SEEP จำนวน 1 EA

เรื่อง ขอส่งสำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) การจ้างซื่อใหญ่อากาศยาน รายการ HMU FUEL SEEP จำนวน 1 EA จำนวนเงิน 240,000 (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

252

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 4 ครั้ง