Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เรื่อง ขอส่งสำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) การจ้างซื่อใหญ่อากาศยาน รายการ STARTER GENERTOR P/N 150SG122Q และ UPGRADE เป็น P/N 150SG122Q-4 จำนวน 1EA

เรื่อง ขอส่งสำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) การจ้างซื่อใหญ่อากาศยาน รายการ STARTER GENERTOR P/N 150SG122Q และ UPGRADE เป็น P/N 150SG122Q-4 จำนวน 1EA

เรื่อง ขอส่งสำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) การจ้างซื่อใหญ่อากาศยาน รายการ STARTER GENERTOR P/N 150SG122Q และ UPGRADE เป็น P/N 150SG122Q-4 จำนวน 1EA จำนวนเงิน 980,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาดถ้วน)

เอกสารแนบ

251

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 5 ครั้ง