Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เรื่อง แผนการจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ MASTER BOX จำนวน 1 EA

เรื่อง แผนการจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ MASTER BOX จำนวน 1 EA
เรื่อง แผนการจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ MASTER BOX จำนวน 1 EA จำนวนเงินงบประมาณ 1,990,600 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

37-1

ขนาดไฟล์:0.48 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง