Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

กองการบินเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

กองการบินเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

กองการบินเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ
ปี 2563 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมมอบนโยบาย ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
และจังหวัดตาก ในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบในพื้นที่ 9 จังหวัด
พร้อมด้วย
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้อำนวยการกองการบิน เข้าร่วมรับมอบนโยบาย เพื่อเป็นการ Kick Off
การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ กองการบินได้ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดปัญหาอีกด้วย

แกลเลอรี่