Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร)

บัดนี้ การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 113 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 920,550.96 บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์)

เอกสารแนบ

703

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง