Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

สรุปผลโครงการการฝึกทบทวนตามมาตรฐานการบินและตรวจสอบมาตรฐานการบินของอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบรุ่น AS350

สรุปผลโครงการการฝึกทบทวนตามมาตรฐานการบินและตรวจสอบมาตรฐานการบินของอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบรุ่น AS350

สรุปผลโครงการการฝึกทบทวนตามมาตรฐานการบินและตรวจสอบมาตรฐานการบินของอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบรุ่น AS350 ณ ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคกลาง จ.นครสวรรค์ เพื่อฝึกทักษะในการปฏิบัติการบินบนอากาศยานให้นักบินเกิดความชำนาญในท่าทางบินที่เป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะกรณีประสบเหตุฉุกเฉิน รวมถึงสร้างความมั่นใจและทบทวนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยเฉพาะภารกิจที่ต้องอาศัยประสบการณ์ เช่น การบินตักน้ำดับไฟป่า การบินกู้ภัย รวมถึงการซ่อมบำรุงอากาศยาน ฯลฯ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2562

แกลเลอรี่