Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

วันนี้ (18 ก.ย. 62) นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้อำนวยการกองการบิน เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างแผนการใช้อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันนี้ (18 ก.ย. 62) นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้อำนวยการกองการบิน เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างแผนการใช้อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันนี้ (18 ก.ย. 62) นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้อำนวยการกองการบินเป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างแผนการใช้อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาภารกิจการบิน ชั่วโมงการบิน ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำ และสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่