Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

กกบ. ร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการ KM Day 2019 ต่อยอดความรู้ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรม"

กกบ. ร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการ KM Day 2019 ต่อยอดความรู้ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรม"

     เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 กองการบิน เข้าร่วมจัดนิทรรศการแถลงผลการดำเนินงานการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "โครงการ KM Day 2019 ต่อยอดความรู้ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรม" โดยมี นายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการให้ความรู้ การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า การบินป้องกันไฟป่า รวมถึง แผนนิรภัยการบิน และ กองการบิน ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม ตามกระบวนการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อีกด้วย

แกลเลอรี่