Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

โครงการการฝึกทบทวนตามาตรฐานการบินและตรวจสอบมาตรฐานการบินของอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 อากาศยานเฮลิคอปเตอร์ รุ่น EC 135 T2+

โครงการการฝึกทบทวนตามาตรฐานการบินและตรวจสอบมาตรฐานการบินของอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 อากาศยานเฮลิคอปเตอร์ รุ่น EC 135 T2+

สรุปผลโครงการการฝึกทบทวนตามาตรฐานการบินและตรวจสอบมาตรฐานการบินของอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคกลาง จ.นครสวรรค์ อากาศยานเฮลิคอปเตอร์ รุ่น EC 135 T2+ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

แกลเลอรี่