Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

กองการบิน สป.ทส. เข้าร่วมแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็น " แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ "

กองการบิน สป.ทส. เข้าร่วมแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็น " แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ "
วันนี้ (23 เมษายน 2562) เวลา 13.30 น. นางชญานันท์  ภักดีจิตต์ ผู้อำนวยการกองการบิน เข้าร่วมแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยมี นายเถลิงศักดิ์  เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายดุลฤทธิ์  ฤทัยวรุณรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
นายสมโภชน์ มณีรัตน์ โฆษกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมให้การแถลงข่าว ในประเด็น แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ พร้อมตอบข้อซักถามสื่อมวลชน
เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่สื่อมวลชนและประชาชนในประเด็นดังกล่าว 
 
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองการบิน ปฏิบัติการบินตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2562 ในช่วงก่อนมาตรการห้ามเผา ช่วงเวลาห้ามเผา และหลังการห้ามเผา โดยใช้อากาศยานปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคพื้นดินอย่างต่อเนื่อง 
โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมบินลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า เป็นการใช้อากาศยานร่วมกับภาคพื้นในการปฏิบัติการบินลาดตระเวน เฝ้าระวังป้องกันในบริเวณเสี่ยงการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ 
ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และพื้นที่ใกล้เคียง อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงกดดันเชิงจิตวิทยาให้แก่ผู้ที่จะไปทำการเผา ไม่กล้าเข้าไปเผาป่า หรือบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ใหม่สำหรับเตรียมการปลูกพืช รวมถึงเป็นการลาดตระเวนตรวจไฟป่าในพื้นที่อีกด้วย 
และหากตรวจพบตำแหน่งไฟป่าจะดำเนินการแจ้งหน่วยภาคพื้น ให้ดำเนินการดับไฟ หรือร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าร่วมกับภาคพื้นต่อไป ทั้งนี้ เส้นทางปฏิบัติการบินลาดตระเวน (Patrol Route) 
จะถูกกำหนดโดยการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการเกิดไฟป่าในพื้นที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่นำปัจจัยทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มาใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการบินลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า 
2) กิจกรรมบินส่งกำลังบำรุงและเสบียง เป็นการใช้อากาศยานปฏิบัติการบินร่วมกับหน่วยงานภาคพื้นในการเตรียมความพร้อมในการดับไฟป่าในพื้นที่ ประกอบด้วย การบินส่งกำลังพลเข้าไปเตรียมความพร้อมในบริเวณ
เสี่ยงไฟป่า ซึ่งเข้าถึงได้ยาก การบินขนส่งอุปกรณ์ดับไฟป่าและเสบียงเข้าไปสนับสนุนกำลังพลในพื้นที่ และปฏิบัติการบินขนส่งลำเลียงเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและอันตรายจากไฟป่า 
3) กิจกรรมบินสำรวจและทิ้งน้ำดับไฟป่า เป็นการใช้อากาศยานเพื่อสำรวจตำแหน่งไฟป่าและแหล่งน้ำ เพื่อนำมาวางแผนการทิ้งน้ำดับไฟป่า ทั้งนี้อากาศยานจะติดตั้งถังน้ำดับไฟ (Helicopter Bucket) 
ตักน้ำและทิ้งน้ำดับไฟในพื้นที่เป้าหมายเพื่อลดความรุนแรงและการกระจายตัวของไฟป่า ส่งผลให้หน่วยภาคพื้นสามารถดับไฟป่าได้รวดเร็วและปลอดภัย โดยมีเป้าหมายให้จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลง 
สามารถลดความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษจากหมอกควันที่เกิดจากการเผาไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการปฏิบัติการบิน
จากการบินพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึง เมษายน 2562 ทำการบินตามภารกิจไฟป่า ดังนี้ 
1. บินสำรวจ จำนวน 76 เที่ยว 
2. ทิ้งน้ำดับไฟ จำนวน 1,469 เที่ยว ปริมาณ 734,500 ลิตร
3. ทำการบินทั้งสิ้น 232:05 ชั่วโมง โดยทำการบินในพื้นที่ จังหวัดลำปางมากที่สุด จำนวน 53:00 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 23 ของชั่วโมงการบินทั้งหมด 

แกลเลอรี่