Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

หนังสือส่วนอำนวยการ กองการบิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือส่วนอำนวยการ กองการบิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง
จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 5,992.00 บาท (ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมุลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

68

ขนาดไฟล์:0.16 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง