Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้เข้าร่วมการประชุม DOC ของ สป.ทส. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้เข้าร่วมการประชุม DOC ของ สป.ทส. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

การประชุม DOC ของ สป.ทส. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกรมควบคุมมลพิษ รักษาราชการแทน ผอ.สกบ.และคณะ เข้าร่วมประชุม ศูนยปฏิบัติการ สป.ทส. Department operation center : DOC โดยมีท่านรอง ปกท.ทส. นายสุพจน์ โตวิจักษ์ชัยกุล เป็นประธาน มติที่ประชุมมอบหมายให้ทุกหน่วยงานทบทวนหัวข้อเรื่องที่นำเข้าข้อมูลสู่ศูนย์ฯ และเนื้อหาสาระของข้อมูล ตลอดจนรูปแบบการนำเสนอข้อมูล ส่งยืนยันข้อมูลให้ ศทส. ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ก่อน เวลา 16.30 น.