Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
4

แบบฟอร์มคู่มือการดำเนินงานด้านนิรภัยการบิน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 ก.ย. 62

ภาคผนวก 1 เกณฑ์การกำหนดขั้นอากาศยานอุบัติเหตุฯ

5 ก.ย. 62

ภาคผนวก 3 แบบฟอร์มการรายงานอากาศยานอุบัติเหตุขั้นต้น

5 ก.ย. 62

ภาคผนวก 5 ตัวอย่างการรายงานสรุปผลการสอบสวนอากาศยานเกือบจะชนกัน ของคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านธุรการ

5 ก.ย. 62

ภาคผนวก 7 ตัวอย่างการรายงานขอเลื่อนส่งรายงานสรุปผลการสอบสวนอากาศยานเกือบจะชนกัน ของคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านธุรการ

5 ก.ย. 62

ภาคผนวก 8 ตัวอย่างการรายงานสรุปผลการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านนิรภัยการบิน

5 ก.ย. 62

ภาคผนวก 9 ตัวอย่างการรายงานผลการสอบสวนอากาศยานเกือบจะชนกัน ของคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านนิรภัย

5 ก.ย. 62

ภาคผนวก 10 ตัวอย่างคำสั่งการปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดอากาศยานอุบัติเหตุ-อันตราย

5 ก.ย. 62

ภาคผนวก 12 ตัวอย่างการรายงานขอเลื่อนผลการสอบสวนอากาศยานเกือบจะชนกันของคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านนิรภัยการบิน

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1