Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
4

หนังสือเวียน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

27 พ.ย. 60

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ทส ๐๒๒๕.๒/ว๔๔๘๐)

27 พ.ย. 60

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ทส ๐๒๐๑.๘/ว๑๗๐๓)

27 พ.ย. 60

เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ทส ๐๒๐๑.๓/ว๔๓๐๒)

27 พ.ย. 60

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต (ศปท.) ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ทส ๐๒๒๑/ว๔๓๒๗)

27 พ.ย. 60

เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้พัสดุ พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ทส ๐๒๐๑.๘/ว๑๗๐๒)

27 พ.ย. 60

เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการออกจากราชการ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ทส ๐๒๐๑.๓/ว๔๔๑๔)

27 พ.ย. 60

เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารวงเงินที่กันไว้ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ทส ๐๒๐๑.๓/ว๔๔๔๓)

27 พ.ย. 60

เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการในอกพ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ทส ๐๒๐๑.๔/ว๔๔๓๖)

จำนวนทั้งหมด 1368 รายการ