Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
4

หนังสือเวียน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 พ.ค. 63

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน

26 พ.ค. 63

เรื่อง ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26 พ.ค. 63

เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26 พ.ค. 63

หนังสือเลขที่ ทส 0201.5/ว752 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 5 เรื่อง ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

26 พ.ค. 63

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

22 พ.ค. 63

หนังสือเลขที่ ทส 0211.5/ว726 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 3 เรื่อง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

22 พ.ค. 63

หนังสือเลขที่ ทส 0211.5/ว728 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 3 เรื่อง ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

21 พ.ค. 63

เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกที่จะเข้ารับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีตำแหน่งที่ตนครอง)

จำนวนทั้งหมด 1082 รายการ
1 2 3 4 5 > >>