Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
4

หนังสือเวียน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

18 ม.ค. 62

แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีตำแหน่งที่ตนครอง)

16 ม.ค. 62

แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง ของธนาคารออมสิน

14 ม.ค. 62

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

14 ม.ค. 62

ขอนำส่งประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จำนวน 2 ฉบับ

9 ม.ค. 62

แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

9 ม.ค. 62

การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

9 ม.ค. 62

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

8 ม.ค. 62

การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. 2562

จำนวนทั้งหมด 629 รายการ
1 2 3 4 5 > >>