Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
4

หนังสือเวียน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

18 พ.ย. 62

เรื่อง เเจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีตำแหน่งที่ตนครอง)

18 พ.ย. 62

เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ

8 พ.ย. 62

ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8 พ.ย. 62

บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8 พ.ย. 62

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง" ตามแผนปฏิรูปประเทศฯ

8 พ.ย. 62

ขอส่งสำเนาหนังสือ 4 เรื่อง

8 พ.ย. 62

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

6 พ.ย. 62

ขอส่งสำเนาประกาศ

จำนวนทั้งหมด 885 รายการ
1 2 3 4 5 > >>