Loading...

กองการบิน

Aviation

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประวัติความเป็นมาของกองการบิน

ประวัติความเป็นมา จากอดีตสู่ปัจจุบัน :: กองการบิน ได้จัดตั้งขึ้นพร้อมๆกับสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2545-2546 โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่อยู่ในระบบโครงสร้างและอัตรากำลังยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาของ กพร. และ กพ. สำหรับงบประมาณในการปฏิบัติการบินได้รับสนับสนุนจากสำนักควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ โอนเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายแทนกัน จำนวน 26.8 ล้านบาท ในปีแรก ( 2546) ส่วนปีต่อๆมาได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นของสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยตรงจากสำนักงบประมาณ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะโอนเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างดำเนินการรับโอนเฮลิคอปเตอร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดแผนการบินส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมขอใช้เครื่องเฮลิคอปเตอร์มาปฏิบัติงานฐานบินใน 4 ภาค จำนวน 5 เครื่องในขั้นต้น แล้วขยายเป็น 9 ฐานบิน จำนวน 10 เครื่อง

          ภารกิจ

          ในเวลาต่อมา มีภารกิจการปฏิบัติงานให้การสนับสนุนการบินในภารกิจที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย ดังนี้

     1. ตรวจปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

     2. ตรวจปราบปรามการกระทำผิดต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

     3. ตรวจไฟป่า ดับไฟป่า และลำเลียงกำลังพลเข้าดับไฟป่า

     4. สำรวจการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     5. สนับสนุนโครงการพระราชดำริในพื้นที่ทุรกันดาร

     6. สำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำบาดาล

     7. สนับสนุนการตรวจราชการของผู้บริหารระดับสูงเพื่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

     8. การกู้ภัยช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติ

     9. การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของสารพิษและหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

          ในภารกิจดังกล่าว หน่วยงานระดับกรมเจ้าของภารกิจและสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมวางแผนและดำเนินการตามเป้าหมาย โดยสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจัดหา ให้การสนับสนุนอากาศยานปีกหมุน (เฮลิคอปเตอร์) และบริหารการบินให้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดความเสียหายจากการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าและเร่งฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว จึงมีมติเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โอนเครื่องเฮลิคอปเตอร์ พร้อมพัสดุ ครุภัณฑ์ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมด และสนามบินคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 13 ไร่ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบตามภารกิจที่รัฐบาลมอบหมาย เพื่อให้ภารกิจการใช้อากาศยานในอนาคตบรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล แนวทางในการดำเนินภารกิจการใช้อากาศยานในอนาคตของสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงควรเปลี่ยนแปลงจากให้การสนับสนุนมาเป็นการเข้าปฏิบัติการการบินโดยตรง เพื่อกำกับตรวจสอบติดตาม ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในระดับกระทรวงที่ควรปฏิบัติ สรุปลำดับความเป็นมา

     1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ให้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่ในการสำรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ บำรุงรักษาและจัดเตือนภัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการตรวจ ควบคุมดูแล ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

     2. คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 5/2546 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2546 ให้จัดตั้งสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้นเป็นการภายในโดยมีภารกิจปฏิบัติการบินให้การสนับสนุนงานควบคุมไฟป่า การดับไฟป่า และ การตรวจปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ควบคุมและปราบปรามผู้ฝ่าฝืนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งการสำรวจทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล การบินสนับสนุนการตรวจราชการของผู้บังคับบัญชาตามภารกิจเร่งด่วน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

     3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดหาอากาศยานจากสหพันธรัฐรัสเซีย โดยแลกกับหนี้ค้างชำระค่าข้าว

     4. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 ให้กระทรวงกลาโหม สนับสนุนอากาศยานเพื่อบินตรวจสภาพป่า ป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

     5. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โอนเฮลิคอปเตอร์พร้อมพัสดุ ครุภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมด และโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่จำนวน 13 ไร่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ ในส่วนของนักบินและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารและวิทยุการบินที่เกี่ยวข้อง ให้โอนไปตามจำนวนที่ทั้ง 2 กระทรวงจะได้หารือและตกลงในรายละเอียดกันต่อไป เพื่อใช้ในภารกิจการฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม ประกอบกับมีกฎหมายหลายฉบับที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

     6. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการประชุม เรื่อง การโอนเฮลิคอปเตอร์ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นชอบให้โอนเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย นักบิน 29 อัตรา ช่างเครื่องบิน 38 อัตรา พนักงานวิทยุ 10 อัตรา ข้าราชการ 3 อัตรา และลูกจ้างประจำ 4 อัตรา ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     7. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 ลงมติว่า

         7.1 ให้ยุติการดำเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะอากาศยานปีกหมุน (เฮลิคอปเตอร์) ไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ......

         7.2 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงบประมาณ ร่วมกันดำเนินการโดยนำมาตรการทางการบริหารที่มีอยู่ในกฎหมาย ระเบียบต่างๆ มาใช้ในการโอนทรัพย์สิน บุคลากร และการโอนงบประมาณและหรือการเบิกจ่ายงบประมาณแทน เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานปีกหมุน (เฮลิคอปเตอร์) ในสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

     8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขึ้น ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 3 กันยายน 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 หน้า 21 ตอนที่ 54 ก วันที่ 14 กันยายน 2550 โดยใช้อากาศยานปฏิบัติการบินสนับสนุนภารกิจหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     9. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 พิจารณาตามระเบียบวาระที่ 16 เรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 การส่งมอบเฮลิคอปเตอร์ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกลั่นกรอง เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ซึ่งมีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ดังนี้

        1. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โอนเฮลิคอปเตอร์ Ecureuil จำนวน 14 เครื่อง ที่ผลิตในประเทศฝรั่งเศส โดยมีเครื่องใหม่ที่จัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 1 เครื่อง ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเร็วเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจที่จำเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเฮลิคอปเตอร์ที่เหลือให้คงไว้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        2. เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดูแลสนามบินคลองหลวง ดังนั้นจึงเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมมือกันในการดูแลสนามบินคลองหลวง และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถใช้สนามบินและอุปกรณ์เครื่องมือการซ่อมบำรุงได้ตามภารกิจที่รับผิดชอบไปก่อน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

        3. โดยที่ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องบินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้จัดสรรงบประมาณไว้ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว จึงให้ทั้งสองกระทรวงตกลงจัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนตามภารกิจที่รับผิดชอบ และใช้วิธีการเบิกจ่ายแทนกันตามที่ใช้จ่ายจริง เนื่องจากไม่สามารถตัดโอนงบประมาณได้ ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้แต่ละกระทรวงขอจัดตั้งงบประมาณในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ตามสัดส่วนของเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตามความจำเป็น

        4. ส่วนบุคลากร เจ้าหน้าที่ และพัสดุอื่นๆ ให้โอนไปตามจำนวนที่ทั้งสองกระทรวงจะได้หารือและตกลงในรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องสนามบิน โรงเก็บ และอุปกรณ์เครื่องมือ การซ่อมบำรุง ควรพิจารณาจากข้อเท็จจริงว่า หน่วยงานใดใช้งานมากกว่าก็ควรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลสนามบินและโรงเก็บ แต่ในระยะแรกควรใช้ร่วมกันไปก่อน ส่วนอุปกรณ์เครื่องมือการซ่อมบำรุง ควรจัดสรรควบคู่ไปกับจำนวนเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับเพราะต้องขอตั้งงบประมาณซ่อมบำรุงให้สัมพันธ์กันอยู่แล้ว ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ฉับไวทันต่อเหตุการณ์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อากาศยานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานปฏิบัติงานในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามโครงสร้างใหม่ ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

            ก. การอนุรักษ์และจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างสมดุลและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

            ข. การบริหารจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

            ค. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ เป็นระบบลุ่มน้ำ

            ง. การบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมและมีบูรณาการในทุกระดับ

            จ. การป้องกันและควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่นและเสียงให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

            ฉ. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการไปสู่ความเป็นเลิศ

     10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้ง กองการบิน ขึ้น ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 หน้า 2 ตอนที่ 130 ก วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงปัจจุบัน