Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

   วิสัยทัศน์    
 
"พัฒนาการบินให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" 
 
       ​