Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนนิรภัยการบิน

ส่วนนิรภัยการบิน

ส่วนนิรภัยการบินและสารสนเทศการบิน มีอำนาจหน้าที่

  1. สำรวจและจัดทำแผนงาน/โครงการนิรภัย เพื่อป้องกันหรือลดอากาศยานอุบัติเหตุ
  2. กำกับ ดูแล และเสนอแนะการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักนิรภัยการบิน
  3. จัดทำและพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบินเพื่อการบริหารทรัพยากรการบิน และระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการปฏิบัติการบิน
  4. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการเทคโนโลยีด้านการบิน เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย 1 ฝ่าย ดังนี้

  • ฝ่ายนิรภัยการบิน