Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนสนามบิน

ส่วนสนามบิน

ส่วนสนามบิน มีอำนาจหน้าที่

 1. จัดทำแผนการใช้อากาศยาน รวมทั้งประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. บริหารจัดการสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักความปลอดภัยของสนามบิน
 3. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนามบินที่ใช้ในภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. สนับสนุนการฏิบัติงานภารกิจด้านการบิน
 5. ควบคุมกำกับการปฏิบัติงาน การดำเนินการด้านพัสดุและทรัพย์สินของศูนบ์ปฏิบัติการบิน
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย 1 ฝ่าย และศูนย์ปฏิบัติการบิน 5 ศูนย์ ดังนี้

 • ฝ่ายบริหารจัดการสนามบิน
 • ศูนย์ปฏิบัติการบินคลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
 • ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคกลาง จ.นครสวรรค์
 • ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
 • ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคใต้ จ.ตรัง