Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนศูนย์บินและนิรภัยการบิน

ส่วนศูนย์บินและนิรภัยการบิน

ส่วนศูนย์บินและนิรภัยการบิน   มีอำนาจหน้าที่

1. รับผิดชอบศูนย์บินและนิรภัยการบินทั่วประเทศ ภายใต้กองการบินให้ได้มาตรฐาน มีระบบนิรภัยการบินที่มีประสิทธิภาพในทุกศูนย์บิน สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการบินสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและปลอดภัย
2. พัฒนาและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของศูนย์การบิน กระบวนการสื่อสาร การรายงานผลให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็วตลอดเวลา
3. สนับสนุนและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย 3 ฝ่าย และศูนย์ปฏิบัติการบิน 5 ศูนย์ ดังนี้

 • ฝ่ายบริหารจัดการศูนย์บิน
  1. กำกับ ควบคุม ดูแล หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการบิน และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการบิน ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลการปฏิบัติตามคำสั่งกองการบินที่กำหนดไว้
  2. สร้างและปรับปรุงกระบวนการทำงานและแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ และระบบงานภายในส่วนศูนย์บินและนิรภัยการบินให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  3. สนับสนุน ส่งเสริม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการบิน และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการบิน ให้มีส่วนร่วมในการคิดแผนพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน และปลูกจิตสำนึกเรื่องนิรภัยการบิน
   
 • ฝ่ายดูแลศูนย์ปฏิบัติการบิน
  1. ดูแลและบริหารจัดการศูนย์การบินทุกศูนย์ภายใต้กองการบินให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ โรงจอด ลานจอด ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าศูนย์การบินชั้นนำ สามารถรองรับภารกิจของกระทรวงได้ตลอดเวลา
  2. วางแผนการใช้พื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการบิน และแผนการพัฒนา หรือการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบินเพิ่มเติมเพื่อรองรับภารกิจของกองการบิน
   
 •  
  ฝ่ายนิรภัยการบิน
  1. ดูแลและบริหารจัดการด้านนิรภัยการบินทั้งในส่วนสำนักงาน โรงจอด ลานจอด ให้มีความปลอดภัยขั้นสูงสุดเกิดขึ้นในทุกศูนย์ของกองการบิน
  2. กำกับดูแลศูนย์ปฏิบัติการบินในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพใช้งานและมีความปลอดภัยสูงสุดต่อการปฏิบัติงาน และปฏิบัติการบินอย่างไร้อุบัติเหตุ (Zero Accident) 
   
  ศูนย์ปฏิบัติการบิน 5 ศูนย์ ดังนี้
 • ศูนย์ปฏิบัติการบินคลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
 • ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคกลาง จ.นครสวรรค์
 • ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
 • ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช