Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนปฏิบัติการบิน

ส่วนปฏิบัติการบิน

ส่วนปฏิบัติการบิน มีอำนาจหน้าที่

 1. จัดทำแผนบริหารบุคลากรด้านการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 2. ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติการบิน
 3. ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการบิน
 4. ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการบินให้เป็นไปตามแผนการใช้อากาศยานและหลักนิรภัยการบิน
 5. ดำเนินการซ่อมบำรุงอากาศยานให้อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติงานและตรวจรับรองผลการซ่อมบำรุงอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 6. จัดทำข้อมูลความจำเป็นในการจัดหาพัสดุอากาศยาน อุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำแผนซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ดังนี้

 • ฝ่ายปฏิบัติการบิน
 • ฝ่ายนักบิน
 • ฝ่ายบริหารการซ่อมอากาศยาน
 • ฝ่ายปฏิบัติการซ่อมอากาศยาน
 • ฝ่ายสื่อสารการบิน