Loading...

กองการบิน

AVIATION DIVISION

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนแผนงานและแผนการบำรุงรักษาอากาศยาน

ส่วนแผนงานและแผนการบำรุงรักษาอากาศยาน

ส่วนแผนงานและแผนการบำรุงรักษาอากาศยาน มีอำนาจหน้าที่

1. รับผิดชอบในการประสานกับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อจัดเตรียมแผนบริหารทรัพยากรและแผนการบำรุงรักษาอากาศยานให้กับกองการบิน
2. จัดทำแผนงบประมาณให้กับกองการบิน ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งบประมาณถูกใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดในกองการบิน
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย 2 ฝ่าย ดังนี้

 • ฝ่ายวิเคราะห์ วางแผน ติดตามและประเมินผล
  1. รวบรวมข้อมูลความต้องการงบประมาณและจัดทำคำของบประมาณ
  2. วิเคราะห์ สรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวมกองการบิน พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
  3. วางแผนการใช้จ่าย จัดทำสรุปงบประมาณ บริหารงบประมาณโครงการและกิจกรรม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย รวมถึงการเพิ่ม ลด หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามแผน
  4. ดำเนินการด้านการพัฒนาองค์กร จัดทำแผนบริหารงานการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน และจัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานของกองการบินประจำปี
  5. ดำเนินการด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด และคำรับรองปฏิบัติราชการ
 • ฝ่ายวางแผนและบริหารการซ่อมอากาศยาน
  1. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานประจำปี
  2. ควบคุมการจัดเก็บประวัติการซ่อมบำรุง และติดตามการดำเนินการตรวจซ่อมอากาศยาน เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน ตลอดทั้งการคงความต่อเนื่องของความสมควรเดินอากาศ
  3. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล เพื่อพัฒนาการบริหารความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
  4. จัดทำแผนการจัดหาอากาศยาน และพัสดุอากาศยาน เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานและดำเนินการด้านจัดหาพัสดุอากาศยาน
  5. จัดทำข้อมูลการใช้งาน สถานภาพ รายงานสถานภาพอากาศยาน และฐานข้อมูลการบริหารคุณภาพการซ่อมบำรุง